آزمون الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
درباره محصول- نگارش:

               

راهنمای آزمون آنلاین 

دانشجوی گرامی با توجه به قطعی پورتال دانشگاه از آدرس                                         azmoon.arakmu.ac.ir

 برای ورود به آزمون آنلاین استفاده نمایید 

اطلاعیه شماره 2:

دانشجوی گرامی ،زمان کل آزمونها (بسته به تعداد و کیفیت سئوال از طرف استاد مشخص شده و ثابت است). با اینحال شمامی توانید بسته به صلاحدید خود روی هر سئوال تا دو برابر زمان اختصاص داده شده به سئوال مکث نمایید. این مکث ها از کل مدت زمان آزمون کاسته خواهد شد. موفق باشید